Phần mềm quản lý tài sản

● Phần mềm quản lý tài sản giúp các đơn vị thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang bị tài sản, cấp tài sản, thay đổi thông tin tài sản, đánh giá lại tài sản, khấu hao tài sản, điều chuyển, kiểm kê và bảo dưỡng tài sản,…

● Phần mềm quản lý tài sản còn giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua internet.

● Đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý

+ Quản lý tài sản :Quản lý tài sản theo từng loại tài sản, theo phòng ban/bộ phận sử dụng. Cho phép điều chuyển tài sản giữa các bộ phận. Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết của tài sản như năm sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, xuất xứ sản phẩm, đặc tính của tài sản, nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại. Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản đang cho thuê hoặc đi thuê. Theo dõi tài sản đơn vị tự mua sắm, được biếu tặng, viện trợ tài trợ. Theo dõi tài sản theo từng nguồn kinh phí hình thành tài sản.

+ Theo dõi sử dụng tài sản: Cho phép theo dõi chi tiết việc sử dụng tài sản tại đơn vị.Đáp ứng báo cáo công khai về tình hình sử dụng tài sản tại đơn vị.

+ Đánh giá lại tài sản: Cho phép ghi nhận các thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng của tài sản theo biên bản đánh giá lại hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Kiểm kê tài sản: Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy định kiểm kê của đơn vị.Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản

+ Bảo dưỡng tài sản: Cho phép lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản.Theo dõi chi tiết các tài sản được bảo dưỡng.

+ Thống kê báo cáo: Cho phép thống kê và xuất báo cáo về tính hình sử dụng tài sản, tăng giảm tài sản, khấu hao tài sản.

Scroll to Top