Phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo

Là phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác được gửi đến cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Phần mềm được thiết kế với các tính năng phục vụ cho việc tiếp nhận, theo dõi tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước.

– Tiếp nhận đơn thư

– Xử lý đơn thư

– Theo dõi và xử lý đơn thư trùng lặp

– Phê duyệt nội dung giải quyết đơn thư

– Quản lý hồ sơ vụ việc.

– Tra cứu kết quả giải quyết đơn thư

– Quản trị hệ thống danh mục và người sử dụng.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm
– Công khai, minh bạch công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho Công dân, Tổ chức và các Đơn vị.

– Cung cấp thông tin kịp thời cho Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, giúp lãnh đạo giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

– Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Cung cấp thông tin nhanh tại chỗ trong quá trình tiếp dân.

– Giám sát việc xử lý hồ sơ khiếu nại tố cáo theo quy trình.

Scroll to Top