Phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Là một sự tích hợp tổng thể nhất cho công tác quản lý các nhóm đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của các đơn vị hành chính Nhà nước, đặt lên đời sống tiêu chuẩn cao cho cộng đồng thời đại số.

– Quản trị hệ thống

– Quản lý danh mục

– Quản lý dữ liệu

– Quản lý và cập nhật thông tin đối tượng

– Tìm kiếm & truy vấn thông tin cá nhân

– Kết xuất các loại danh sách theo yêu cầu quản lý

– Báo cáo tổng hợp

Scroll to Top