Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất.

Giúp tiết kiệm tối đa thời gian kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, kết chuyển lãi lỗ, tự động lập báo cáo tài chính.

Tất cả nghiệp vụ đều tuân theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp đáp ứng chính xác nghiệp vụ kế toán, tránh sai sót so với làm kế toán theo phương pháp thủ công.

Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng.

+ Quản trị hệ thống: giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán.

+ Nghiệp vụ kế toán tổng hợp: tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ, cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ. Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước và theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai báo.

+ Nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay: thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán, giúp quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, đúng chứng từ – hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay. Xuất các báo cáo tiền mặt, các báo cáo tiền gửi ngân hàng, các báo cáo tiền vay.

+ Nghiệp vụ kế toán mua bán hàng và công nợ phải thu, phải trả: lập đơn hàng, xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền kịp thời. Đặt mua, nhận hàng, nhận hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp, hỗ trợ cho việc đặt mua kịp thời, tồn kho tối ưu. Công nợ được theo dõi chi tiết theo hạn thanh toán của từng hóa đơn giúp cho việc thanh toán đúng hạn, xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

+ Cung cấp các báo cáo bán hàng đa dạng, hỗ trợ phân tích bán hàng như nhóm hàng bán chạy, mặt hàng lãi cao, các khách hàng thường xuyên, khách hàng thanh toán đúng hạn… từ đó đưa ra phương án bán hàng tốt hơn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Các báo cáo về tồn kho, về đơn hàng bán.

+ Nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho: quản lý hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ. Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước. Báo cáo thống kê và phân tích về hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn kho.

+ Nghiệp vụ tài sản cố định: Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Cho phép cập nhật các thay đổi liên quan đến tài sản như điều chuyển bộ phận sử dụng, điều chỉnh giá trị tài sản, điều chỉnh khấu hao kỳ.Phần mềm giúp cho việc quản lý TSCĐ đáp ứng các yêu cầu của kế toán một cách thuận tiện và chính xác.

+ Nghiệp vụ Hoá Đơn Điện Tử: Lập danh sách các khách hàng sử dụng Hóa đơn điện tử. Khi lập hoá đơn, tự động chọn sử dụng Hóa đơn điện tử với các khách hàng có trong danh sách khách hàng sử dụng Hóa đơn điện tử. Hỗ trợ hoá đơn bán hàng, hoá đơn dịch vụ, hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, hóa đơn giảm giá hàng hóa – dịch vụ, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, hóa đơn dịch vụ trả lại nhà cung cấp. Hỗ trợ phát hành, huỷ hoặc điều chỉnh,in, gửi mail hoá đơn tới khách hàng. Báo cáo tình trạng của hoá đơn.

+ Nghiệp vụ báo cáo thuế: Tập hợp số liệu từ các phân hệ nghiệp vụ khác Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục. Kiểm tra số liệu, đối chiếu giữa sổ cái và báo cáo thuế. Chương trình luôn được cập nhật các thông tư mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.

+ Quản lý thuế thu nhập cá nhân: Khai báo thông tin nhân viên. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần. Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ. Tính thuế TNCN. Quyết toán thuế TNCN, lập các báo cáo theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.

+ Nghiệp vụ quản lý kho: Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính giúp người dùng có thể theo dõi được nhiều đặc tính , theo nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

+ Nghiệp vụ hợp đồng: Quản lý danh sách những hợp đồng bán hàng phát sinh. Quản lý được hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán, các khoản dự kiến chi, lãi lỗ theo từng hợp đồng. Đặc biệt, phần mềm cung cấp nhiều báo cáo số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng.

+ Nghiệp vụ lương: Lập bảng chấm công, tính lương theo hệ số hoặc theo mức lương thỏa thuận; Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm. Phần mềm hỗ trợ tính lương làm thêm giờ, làm đêm, lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng, tính lương theo buổi hoặc theo giờ.

+ In bảng lương, phiếu lương theo mẫu của doanh nghiệp.

+ Tự động hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN cho doanh nghiệp. Cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN cho từng loại đối tượng và các quy định về mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc để phần mềm tự động tính lương, bảo hiểm, tạm tính thuế TNCN cho nhân viên.

Scroll to Top